In-flight calibration of the Insight-Hard X-ray Modulation Telescope

16 Mar 2020 Li Xiaobo Li Xufang Tan Ying Yang Yanji Ge Mingyu Zhang Juan Tuo Youli Wu Baiyang Liao Jinyuan Zhang Yifei Song Liming Zhang Shu Qu Jinlu Zhang Shuang-nan Lu Fangjun Xu Yupeng Liu Congzhan Cao Xuelei Chen Yong Nie Jianyin Zhao Haisheng Li Chengkui

We present the calibration of the Insight-Hard X-ray Modulation Telescope (Insight-HXMT) X-ray satellite, which can be used to perform timing and spectral studies of bright X-ray sources. Insight-HXMT carries three main payloads onboard: the High Energy X-ray telescope (HE), the Medium Energy X-ray telescope (ME) and the Low Energy X-ray telescope (LE)... (read more)

PDF Abstract
No code implementations yet. Submit your code now

Categories


  • INSTRUMENTATION AND METHODS FOR ASTROPHYSICS